Handelsbetingelser

oversigt:

1. Anvendelse
2. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.
3. Levering og leveringstid
4. Priser, håndteringsomkostninger og betaling
5. Ejendomsforbehold
6. Returret
7. Reklamation samt fejl og mangler
8. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger
9. Personoplysninger
10. Force Majeure
12. Ugyldighed
11. Lovvalg og værneting

1. Anvendelse

 1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”varen” eller ”ydelsen”) fra BlueBon til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder i Danmark (herefter benævnt ”kunden”).
 2. Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og BlueBon, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefon eller på anden vis.
 3. Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem.

2. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.

 1. Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet (f.eks. ydeevne, oppetid, mv.) er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i kundens påtænkte driftsmiljø.
 2. Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som kunde i BlueBons kunderegister.
 3. Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på BlueBons hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for BlueBon.
 4. Endelig aftale mellem kunden og BlueBon anses først for indgået, når BlueBon efter at have modtaget kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer/ydelser.
 5. Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation.
 6. Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen/ydelsen
 7. BlueBon gør SÆRLIGT OPMÆRKSOM på, at medmindre andet er nævnt, så er hovedsproget i manualerne til de varer som BlueBons sælger, ENGELSK.
 8. Bemærk at der tages forbehold for, at billeder som vises af varer på hjemmesiden, kan afvige fra varens egentlige udseende. Billeder der vises, er derfor kun vejledende.

3. Levering og leveringstid

 1. Levering sker udelukkende til adresser i Danmark, dog ikke til adresser på Grønland og Færøerne. BlueBon leverer ikke til oversøiske og udenlandske modtageradresser.
 2. Levering sker CIP (INCOTERMS). Dette indebærer, at BlueBon sørger for forsendelsen og for at forsikre varen under transporten.
 3. Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og BlueBon. Det leveringstidspunkt som oplyses af BlueBon er omtrentlig og dermed uforpligtende for BlueBon, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos BlueBons grossister.
 4. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for kundens regning og risiko. BlueBon er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
 5. I tilfælde af forsinkelse kan kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.

   

 6. Hvis aftalen med kunden omfatter flere varer/ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er kunden forpligtet til at betale for de varer/ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler. Har kunden efter disse vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller manglefulde del af leverancen.

4. Priser, håndteringsomkostninger og betaling

4.1 Priser

 1. Alle priser er ekskl. moms og inkl. Levering. Der tages forbehold for prisændringer, der kan forekomme helt frem til levering - herunder som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer, trykfejl samt leverandørernes prisforhøjelser. Forhøjes prisen på en vare/ydelse med mere end [10 %] i opadgående retning mellem aftalens indgåelse og levering, kan kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, hvis dette meddeles BlueBon skriftligt øjeblikkeligt efter, at kunden er blevet bekendt med ændringen af prisen.

4.2 Håndteringsomkostninger

 1. BlueBon anvender i de fleste tilfælde, Bring til levering i Danmark. Det er dog altid op til BlueBon at vælge den speditør, vi finder bedst egnet.   

4.3 Betaling

 1. BlueBon accepterer efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed at levere varer/ydelser på kredit. Faktura sendes til kundens e-mail adresse. Betalings fristen for det fulde beløb er netto 8 dage.
 2. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

4.4 Forsinket betaling

 1. Ved forsinket betaling påløber der morarente og et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. BlueBon udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso. Omkostninger til inkasso opkrævning tilfalder desuden debitor.

5. Ejendomsforbehold

 1. BlueBon forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare.
 2. Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden BlueBons skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe BlueBons sikkerhed i varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af varen.

6. Returret

 1. Som udgangspunkt har erhvervskunder jf. lovgivningen, ikke returret. BlueBon tilbyder dog muligheden for returret indtil 8 dage efter leveringen på den af kunden opgivne adresse, hvis følgende kriterier i punkt 6.b og 6.c, er opfyldt. Først ved skriftelig accept fra BlueBon er retten til returnering opnået.
 2. Varen skal returneres i original og ubrudt emballage. Ordrer på skaffevarer kan dog ikke annulleres eller returneres, med mindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Kunden afholder selv omkostningerne ved returnering af varer til BlueBon, og bærer selv risikoen for varen indtil modtagelse ved BlueBon. Vi anbefaler at alle returvarer sendes som pakkepost med omdeling. På den måde er der mulighed for at spore pakken med Track & Trace, og det fjerner derved enhver tvivl om, hvorvidt pakken er leveret til BlueBon. Du vil derved have mulighed for at efterlyse pakken såfremt levering ikke har fundet sted. Bemærk, at varer der returneres pr. efterkrav eller sendes uden porto nægtes modtaget af BlueBon.
 3. Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af BlueBon. Returnummeret udleveres ved at kontakte support@BlueBon.dk med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer. Forsendelser der ikke er behørigt mærket med returnummer, kan afvises.
 4. Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen være i sin originale stand. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen og emballagen ikke kan videresælges som ny. Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug forbeholder BlueBon sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb der svarer til forringelsen af varens værdi. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af BlueBon vil blive krediteret et mindre beløb, svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.
 5. Kunden har ret til at få returneret et beløb svarende til, af BlueBon vurderet, varens værdi, når BlueBon har godkendt den returnerede vare. Håndteringsomkostninger, gebyrer mv. returneres ikke. Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler kunden. Eventuelle omkostninger BlueBon måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering, vil blive modregnet i det beløb BlueBon krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til BlueBon.
 6. Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varen/ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Ved transportskadet leverance skal denne afvises eller modtages med forbehold ved at anmærke det på terminalen/fragtbrevet, transportskade er udvendige synlige skader på emballagen.
 7. BlueBon kan alene gøres ansvarlig for at udbedre oprindelige fejl og mangler i overensstemmelse med købelovens bestemmelser herom. Konstaterer kunden fejl- og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til BlueBon med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet. Det er til enhver tid, kundens pligt at angive på forlangende vise hvorledes fejlen eller manglen ytrer sig.
 8. Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 6 måneder fra leveringen. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 6 måneder reklamationsperiode.
 9. BlueBons ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter BlueBons valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering indenfor rimelig tid.
 10. BlueBon er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end BlueBon eller BlueBons servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert nettilslutning eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.
 11. Der ydes ikke yderligere garanti fra BlueBons side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser, udover hvad der måtte være udtrykkeligt og skriftligt aftalt med BlueBon, påhviler således ikke BlueBon, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.

8. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

 1. BlueBon er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen/ydelsen. BlueBon fraskiver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.
 2. BlueBons produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og BlueBon fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele BlueBon, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.
 3. I intet tilfælde kan BlueBons erstatningsansvar overstige et beløb svarende til 125 % af prisen for den pågældende varer/ydelse i henhold til den af BlueBon udstedte ordrebekræftelse. I alle tilfælde er BlueBons samlede erstatningsansvar begrænset til DKK 1.000.000.

9. Persondatepolitik

 1. PriGo's politik for behandling af kundedata kan læses i vores Persondatapolitik.

10. Force Majeure

 1. Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor BlueBons kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver BlueBons forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan kunden opsige aftalen med BlueBon, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel.
 2. BlueBon A/S kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

11. Lovvalg og værneting

 1. Enhver tvist mellem kunden og BlueBon i anledning af disse vilkår afgøres efter dansk ret. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

12. Ugyldighed

 1. Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem kunden og BlueBon.

13. Overdragelse

 1. BlueBon kan helt eller delvist overdrage og overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemænd, herunder lade sine rettigheder og forpligtelser udføre helt eller delvis af underleverandører. Medmindre der er givet skriftligt samtykke fra BlueBon, må kunden ikke overdrage rettigheder eller forpligtelse til tredjemand.

Powered By Elecon ApS